Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Szkolenia z obsługi klienta i call center

Rozwój osobisty i warsztaty z aktorami

< Wróć do bloku "Szkolenia indywidualne, Szkolenia online"
Kliknij w temat szkolenia by zapoznać się z programem i założeniami.

ZARZĄDZANIE CZASEM – JAK SIĘ DOBRZE ORGANIZOWAĆ?ZESPOŁÓW SPRZEDAŻY

CELE SZKOLENIA: Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania działań w życiu codziennym, dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia Twojej efektywności i wydajności w codziennym funkcjonowaniu, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem, wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą oraz własnych zasad zarządzania czasem.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Rozwiniesz umiejętności planowania, organizowania, efektywnego wykorzystania Twoich zasobów czasu
 • Otrzymasz wiedzę z zakresu zarządzania priorytetami życiowymi i zawodowymi
 • Porozmawiamy, jak wyznaczać sobie cele i co to znaczy skutecznie działać na rzecz ich realizacji
 • Poznasz nowatorskie podejście do zarządzania Twoimi zasobami życiowymi

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - 2 DNI SZKOLENIOWE

 • Autodiagnoza zarządzania czasem – diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu
 • Reguły zarządzania czasem  (7 technik zarządzania sobą w czasie)
 • Wyznaczenie celów  i planowanie - jak skonstruować cel by zwiększyć szanse na jego realizację (m.in. SMART, krzywa Gaussa, zasada 60/20/20, cele krótko- i długoterminowe)
 • Zarządzanie priorytetami – diagram Eisenhowera – ustalanie priorytetów, podział zadań na pilne, niepilne, ważne i nieważne
 • Zarządzanie priorytetami – zasada Pareto w skutecznym zarządzaniu czasem
 • Zarządzanie priorytetami – zasada ABC
 • Zarządzanie priorytetami – zasada WARTO
 • Złodzieje czasu – pochłaniacze czasu, przerywacze pracy
 • Przyczyny i metody walki z odkładaniem zadań na później
 • Delegowanie zadań
 • Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie dedykowane jest do osób poszukujących technik organizowania się, gdyż czują że wykonują wiele zadań na raz, często kosztem życia prywatnego; do osób, które nie planują zadań lub nie mają silnej woli by konsekwentnie trzymać się założeń. Szkolenie Zarządzanie czasem – jak się organizować?  skierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoją wydajność, chcą nauczyć  się właściwego wyznaczania celów i priorytetów w działaniu, chcą lepiej organizować swój czas.

JAK OSZCZĘDZAĆ PIENIĄDZE? FINANSE OSOBISTE

CELE SZKOLENIA

We współczesnych czasach coraz częściej wymaga się od nas znajomości podstawowych terminów, zagadnień z obszaru rachunkowości i finansów. Szkolenie Finanse osobiste pokazuje dane finansowe w skutecznym zarządzaniu swoim osobistym budżetem,  skierowane jest głównie do osób o wykształceniu nieekonomicznym, które w pracy zawodowej lub w życiu mają do czynienia w sposób pośredni lub bezpośredni z zagadnieniami rachunkowości i finansów.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania domowym budżetem
 • Poznasz podstawowe pojęcia a zakresu ekonomii, rachunkowości, planowania
 • Poznasz podstawowe kategorie finansowe
 • Nauczysz się dokonywać rachunku zysków i strat.
PROGRAM SZKOLENIA - 2 dni szkoleniowe

Istota podstawowych kategorii finansowych:

 • przychody, koszty
 • aktywa, pasywa
 • wpływy, wydatki

Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych.

Rachunek zysków i strat – sprawozdanie objaśniające rentowność działalności przedsiębiorstwa:

 • istota i struktura rachunku zysków i strat
 • poziomy i obszary działalności przedsiębiorstwa
 • warianty rachunku zysków i strat

Zasady klasyfikacji i ewidencji kosztów dla potrzeb sprawozdawczości finansowej i zarządzania:

 • koszty w układzie rodzajowym, przedmiotowym i podmiotowym
 • koszty bezpośrednie i pośrednie
 • koszty stałe i zmienne
 • koszty(wytworzenia) produktu i koszty okresu

Bilans – raport objaśniający sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa:

 • istota i struktura sprawozdania
 • zasady klasyfikacji aktywów i pasywów
 • istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu
 • zasady wyceny składników bilansu

Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:

 • istota i struktura sprawozdania
 • obszary działalności czyli źródła generowania gotówki i kierunki jej wykorzystania
 • metody sporządzania sprawozdania

Analiza bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz podstawy krótkoterminowego i długoterminowego planowania finansowego Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych:

 • analiza struktury i dynamiki sprawozdań finansowych – ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • pogłębiona ocena sytuacji finansowej na podstawie analizy
  – płynności (kapitał pracujący, zaopatrzenie na dodatkowe środki pieniężne)
  – rentowność – ale czego ?
  – efektywności wykorzystywania majątku
  – struktury finansowania i jej konsekwencje dla przedsiębiorstwa
  – piramidy Du’Pointa – narzędzie kompleksowej analizy finansowej
 • stopień zadłużenia przedsiębiorstwa a dźwignia finansowa, czyli kiedy opłaci się korzystać z długu zewnętrznego

Krótkoterminowe planowanie finansowe i ocena zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe z wykorzystaniem:

 • metody procentu od sprzedaży
 • analizy struktury i analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych

Długoterminowe planowanie finansowe i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych:

 • założenia przy tworzeniu długoterminowych planów finansowych:
  – czas
  – przepływy pieniężne
  – koszt pieniądza, czyli stopa dyskontowa
 • zmiana wartości pieniądza w czasie:
  – porównywalność przepływów pieniężnych w długim czasie
  – wartość bieżąca przepływów pieniężnych
 • kryteria oceny projektów inwestycyjnych:
  – okres zwrotu (PI)
  – wartość bieżąca netto (NPV)
  – wewnętrzna stopa (IRR)
 • ocena ryzyka projektu (ryzyka operacyjne i finansowe):
  – analiza wrażliwości
  – analiza scenariuszowa

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie dedykowane jest do osób poszukujących wiedzy o planowaniu u budżetowaniu. Zapraszamy nie finansistów, osoby zainteresowane własnym planem oszczędzania, pracowników i przedsiębiorców. W szczególności skierowane jest ono do: przedsiębiorców, pracowników małych i średnich firm, pracowników uczestniczących w procesie planowania lub budżetowania, osób sporządzających lub oceniających wnioski o fundusze unijne, innych osób zainteresowanych poznaniem zagadnień rachunkowości i finansów, Pracowników gospodarstw domowych J

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – WARSZTATY Z ZAKRESU WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH Z AKTORAMI: MARKIEM RACHONIEM I ANDRZEJEM MŁYNARCZYKIEM (M JAK MIŁOŚĆ)

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności świadomego posługiwania się głosem w pracy zawodowej i życiu codziennym. Uczestnicy dowiedzą się,  jak znaleźć i wykorzystać zalety swojego głosu, oraz zdobędą wiedzę z zakresu dykcji, interpretacji i emisji głosu. Nabędą umiejętności adekwatnego mówienia  - nie za szybko lub za cicho, mówienia długo i bez zmęczenia, a także wykorzystania głosu w celu skutecznej komunikacji. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami dbania o higienę głosu oraz nauczą się zarządzać czasem i przebiegiem rozmowy świadomie pracując głosem.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Po szkoleniu będziesz umiał świadomie operować głosem w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych;

 • nauczysz się wykorzystywać sztukę nacechowania tekstu treściami emocjonalnymi, innymi od tych zawartych w warstwie werbalnej
 • nauczysz się wykorzystać narzędzia, dzięki którym sam będziesz mógł ćwiczyć głos, dykcję, wymowę oraz podnosić sprawność językową
 • będziesz sprawnie żonglował trudnymi zbitkami spółgłoskowymi
 • stosował zasady prawidłowego prowadzenia głosu.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - 2 dni szkoleniowe

 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • Rozgrzewka całego ciała ze szczególnym uwzględnieniem aparatu wymawianiowego
 • Ćwiczenia oddechowe:poszukiwania najgłębszego toru oddechowego, wzmacnianie przepon
 • Ćwiczenia pobudzające rezonator głowowy
 • Ćwiczenia pobudzające rezonator piersiowy
 • Ćwiczenia emisyjne – wydobywanie głosu na zewnątrz – poszukiwania właściwego kanału toru głosowego
 • Samogłoski w izolacji
 • Samogłoski w wyrazach i zdaniach
 • Wykorzystanie wizualizacji do odnalezienia właściwego toru głosu
 • Wpływ emocji na jakość głosu
 • Mówienie a myślenie intencjami
 • Ćwiczenia artykulacyjne
 • Wykorzystanie technik aktorskich w pracy nad głosem i oswajaniem emocji
 • Wpływ diety na głos
 • Rodzaje akcentu w języku polskim i rola pauzy
 • Umiejętność prawidłowego prowadzenia głosu
 • Umiejętność sprawnego żonglowania trudnymi zbitkami spółgłoskowymi
 • Uczestnik szkolenia otrzyma narzędzia dzięki którym sam będzie mógł ćwiczyć głos, dykcję, wymowę oraz podnosić sprawność językową
 • Sztuka nacechowania tekstu treściami emocjonalnymi, innymi od tych zawartych w warstwie werbalnej

Szkolenie prowadzone jest w formie treningu umiejętności, zdominowane przez praktyczne ćwiczenie prawidłowej emisji głosu i artykulacji. Towarzyszące szkoleniu miniwykłady koncentrują się na przekazaniu uczestnikom wiedzy dotyczącej uwarunkowań prawidłowego posługiwania się głosem, sposobów jego samodzielnego ćwiczenia oraz wpływie emocji na odbiór komunikatu.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie dedykowane jest do osób poszukujących technik posługiwania się głosem w codziennym życiu, wzbogacających swój warsztat zawodowy o doskonalenie sztuki publicznego występowania. 

SKUTECZNA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA I AUTOPREZENTACJA

CELE SZKOLENIA

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoanaliza, przygotowanie do zaprezentowania siebie w trakcie spotkania z rekruterem. Nauka skutecznego poprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na wybrane przez siebie stanowisko.

KORZYSCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Po ukończeniu szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu analizy siebie, autoprezentacji i rozmowy rekrutacyjnej. Nauczysz się technik prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w kontaktach z przyszłymi pracodawcami.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - 2 dni szkoleniowe

I MODUŁ - SKUTECZNE TECHNIKI POSZUKIWANIA PRACY

 • Wgląd w siebie – gdzie jestem, czego oczekuje, od kiedy. Diagnostyka - arkusz preferencji i predyspozycji
 • Zasady przygotowania niezbędnych, profilowanych aplikacji – CV, list motywacyjny, zawartość profili zawodowych w internecie
 • Proces aplikowania i aktywności. Networking i inne metody poszukiwania pracy.
II MODUŁ - UDZIAŁ W ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ
 • Autoprezentacja – wzmocnienie pewności siebie, dress cod, wizualizacja własna – doradztwo w trakcie szkolenia
 • Udział w rozmowie kwalifikacyjnej – przygotowanie, przebieg, zakończenie, aktywności w kolejnych dniach.
 • Warsztat - praca z kamerą. Jak się wyróżnić z tłumu, czyli autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Autoprezentacja, a autopromocja. Dylemat Autoprezentacyjny. Złudzenie Szefa.

III MODUŁ - ROZMOWA REKRUTACYJNA

 • Jakich pytań można się spodziewać na rozmowie rekrutacyjnej I jak na nie odpowiedzieć?
 • Jak dobrze przygotować się do rozmowy o pracę?
 • Czego unikać, a o czym należy pamiętać?
 • Rekrutacyjne KNOW HOW czyli dobre rady.
 • Jakie pytania zadać pracodawcy?
 • Przedstawienie różnych typów rozmów rekrutacyjnych- czym się różnią i po co są?
 • Sprawdzanie odporności na stres podczas rozmów o pracę.
 • Manipulacja przed przyjęciem do pracy- na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Case study – czym jest i czemu służy?
 • Kiedy już zadzwonią….. jak wyjść z twarzą z rozmowy telefonicznej z potencjalnym pracodawcą?

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie dedykowane jest do osób poszukujących pracy, zainteresowanych oceną swoich szans na rynku pracy, dla tych którzy wchodzą na rynek pracy, zaraz po szkole lub po przerwie lub innych zainteresowanych wykorzystaniem swoich szans zawodowych. Szkolenie jest kierowane również do wszystkich osób zainteresowanych tematyką związaną z rozmowami rekrutacyjnymi.

JA JAKO MARKA – BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ

CELE SZKOLENIA

Personal Branding to trening budowania własnej marki i sztuki świadomego zarządzania własnym wizerunkiem. Celem szkolenia jest pokazanie jak krok po kroku zaplanować własną strategie budowania marki. Pokażemy zasady oraz skuteczne narzędzia budowania własnej marki, w tym jak wykorzystać potencjał networkingu oraz innych aktywności promocyjnych. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty personal brandingu. Uczestnicy poznają nie tylko zasady i skuteczne narzędzia kreowania własnej marki, ale także rozwiną umiejętności świadomej i profesjonalnej sztuki prezentacji oraz wzmocnią własny wizerunek.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Uczestnicy poznają zasady i mechanizmy budowania własnej marki
 • Nauczą się zarządzać własnym wizerunkiem w celu kreowania swojej marki premium
 • Poznają skuteczne narzędzia budowania własnej marki
 • Dowiedzą jak korzystać z networkingu oraz innych aktywności promocyjnych
 • Poznają techniki kreowania własnego wizerunku oraz wizualizacji
 • Naucza się sztuki autoprezentacji oraz rozwiną umiejętności świadomej i profesjonalnej sztuki prezentacji oraz wzmocnią własny wizerunek.

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA – 2 dni szkoleniowe

I CZĘŚĆ – WYKREUJ SWOJĄ MARKĘ

 • Składniki marki ‘identity mix’ – gdzie jestem
 • Przygotowanie własnej, indywidulanej strategii personal branding
 • Ja jako wizytówka mojej marki – jak wzmocnić mój przekaz.

II CZĘŚĆ – NARZĘDZIA UŻYTECZNE W BUDOWANIU WŁASNEJ MARKI

 • Networking, udział w mediach i inne aktywności promocyjne
 • Narzędzia budowania marki w internecie
 • Jak zarządzać własną stroną internetowa – siłą pozycjonowania – kiedy, jak i za ile.

III CZĘŚĆ – WYKREUJ WŁASNY WIZERUNEK

 • Kto jest moim odbiorca? Jakie ma oczekiwania wobec mnie? 
 • Strategia wizualizacji adekwatna do mojej marki
 • Siła przekazu – mowa motywacyjna, sztuka wystąpień i autoprezentacji

IV CZĘŚĆ – TRENING AUTOPREZENTACJI

 • Wizualizacja własna – dress kod oraz doradztwo w zakresie potrzebnej metamorfozy
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w praktyce – warsztaty z kamerą
 • Warsztaty - moje przygotowanie i udział w spotkaniach/prezentacjach – zasady i przebieg.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie jest przeznaczone dla każdego, ponieważ personal branding potrzebny jest w każdej dziedzinie. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników, freelancerów, którym zależy na poprawie własnego wizerunku, także budowaniu osobistej marki premium.

BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE, SAMOŚWIADOMOŚĆ

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wsparcie coachingowe uczestników w procesie budowania pewności siebie oraz samoświadomości. Dotarcie do własnych źródeł i zasobów w celu odnalezienia poczucia szczęście i spełnienie. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz kompetencji automotywacji. Nauka identyfikacji oraz zarządzania własnymi emocjami. Pobudzenie motywacji do pracy nad własnymi przekonaniami oraz zachęcania do wdrożenia zmian.

Celem szkolenia jest gruntowanie własnej wartości oraz wgląd w siebie. Uczestnicy pod czujnym okiem doświadczonego psychologa i coacha będą uczestniczyć w treningu mentalnym.

KORZYSCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Wzmocnienie i gruntowanie własnej wartości
 • Wgląd w siebie i dotarcie do własnych źródeł motywacji – poznanie własnego kodu motywacyjnego
 • Rozwijanie kompetencji inteligencji emocjonalnej
 • Identyfikacja własnych barier i możliwości
 • Uczestnicy w trakcie szkolenia wypracują z coachem własny plan wzmocnienia poczucia wartości.

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA – 2 dni szkoleniowe

I CZĘŚĆ – WGLĄD W SIEBIE

 • Wgląd w siebie – gdzie jestem? Identyfikacja własnych barier i możliwości
 • Inteligencja emocjonalna – wymiary, rozwój, plan osobisty
 • 8 filarów wewnętrznej pewności siebie
 • Przekonania ograniczające i ułatwiające podejmowanie skutecznych działań. Demaskowanie nawyków, które przeszkadzają w skutecznym działaniu. Nawyki skutecznego działania wg S. Covey’a (7 nawyków).

II CZĘŚĆ – TECHNIKI AUTOMOTYWACJI

 • Profil motywacyjny wg T. Lowe – świadomość własnego profilu motywacyjnego
 • Techniki automotywacji oraz budowania poczucia własnej wartości
 • Warsztaty, autodiagnozowanie: Jak prawidłowo rozpoznawać własne uczucia? Jak trenować swoją świadomość emocjonalną? Jak tworzyć prawdziwe poczucie własnej wartości? – psychiczne przygotowanie do działania, Mój kod motywacyjny wg T. Lowe

III CZĘŚĆ – TRENING MENTALNY

IV CZĘŚĆ – TRENING GRUNTOWANIA I WZMACNIANIA WŁASNEJ WARTOŚCI

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie jest przeznaczone dla każdego, kto chciałby wzmocnić siebie oraz jest zainteresowanym gruntowaniem własnej pewności siebie. Jeżeli szukasz źródeł własnej motywacji oraz chciałabyś osiągnąć spokój i harmonię – to szkolenie jest dla Ciebie. Zapraszamy.

TRENING ASERTYWNOŚCI 

CELE SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w treningu asertywności. Asertywność to umiejętność, którą można rozwinąć, a nie jest to cecha charakteru, z którą jedni się rodzą, a drudzy nie. Zachowania asertywne pomogą Ci uzyskać to, czego się chcesz, ale nie kosztem innych ludzi. Pokażemy Ci jak bronić się przed manipulacjami ze strony innych osób. Istotą asertywności jest stosowanie takich sposobów zachowania wobec otoczenia, które są uczciwe, szczere i stanowcze, ale jednocześnie spokojne i łagodne, bez poczucia lęku w sobie, ze świadomością swych praw – przyjdź i naucz się skutecznych technik.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Nauczysz się otwarcie wyrażać swoje uczucia pozytywne i negatywne (bez naruszania granic innych osób)
 • Nauczysz się otwarcie i jasno wyrażać swoje potrzeby (choć bez gwarancji, że zostaną zaspokojone)
 • Nauczysz się obrony własnego „terytorium psychologicznego” przed manipulacją i atakiem innych
 • Nauczysz się wypowiadania niezależnych poglądów w obecności „autorytetów”.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA – 2 dni szkoleniowe

 • Mapa asertywności – test diagnostyczny dla uczestników
 • Umiejętność asertywnego, czyli przyjaznego, stanowczego i otwartego komunikowania się  z klientami
 • Rodzaje postaw emocjonalnych: Postawa uległa, Postawa agresywna, Postawa asertywna, postawa manipulacyjna. Możliwości i ograniczenia wynikające z przyjęcia postawy agresywnej, biernej, asertywnej lub manipulacyjnej
 • Asertywna reakcja na poczucie krzywdy lub winy
 • Sposoby asertywnego wyrażania uczuć negatywnych - Komunikat „TY ", Komunikat „JA"
 • Czterostopniowa procedura stawiania granic psychologicznych
 • Warsztaty zachowań asertywnych
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe rozwijające pro-aktywność, asertywność, konsekwencje, stabilność emocjonalną w sytuacji konfrontacji, radzenie sobie z ciągłym stresem.

Zapraszamy także na inne szkolenia w zakresie:
obsługa klienta szkolenie 
szkolenia sprzedaż
telefoniczna obsługa klienta szkolenie
szkolenia negocjacje
obsługa trudnego klienta szkolenia
szkolenie z obsługi reklamacji  
emisja głosu szkolenie
szkolenie komunikacja

Chcesz poznać terminy szkoleń? Przejdź do kalendarium.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!
< Wróć do Home